S T A N O V Y
ŠPORTOVÝ KLUB JUNIOR SKI POPRAD

§ 1

1.1. Športový klub JUNIOR SKI POPRAD (ďalej len „ŠK“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v platnom znení dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

§ 2

2.1. ŠK je občianskym združením s právnou subjektivitou.
2.2. ŠK má pridelené IČO : 37 796 585.
2.3. ŠK sídli na adrese: Železničná 1097/35, 058 01 Poprad.

§ 3

3.1. ŠK je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým združením občanov, vyvíjajúcim činnosť na demokratických princípoch.

§ 4

4.1. Poslaním ŠK je :

4.1.1. združovanie detí a mládeže so záujmom o zjazdové lyžovanie a jeho propagáciu,
4.1.2. podpora mladých talentov v zjazdovom lyžovaní,
4.1.3. výchova pretekárov v zjazdovom lyžovaní.

§ 5

5.1. ŠK organizuje, vykonáva a koordinuje športovú činnosť členov ŠK.
5.2. ŠK vytvára ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky načinnosť ŠK ako športového klubu.

§ 6

6.1. Členstvo v ŠK je dobrovoľné.
6.2. Členmi ŠK sú výlučne fyzické osoby, pričom v ŠK existujú nasledujúce druhy členstva :

6.2.1. Riadni členovia,
6.2.2. Individuálni členovia,
6.2.3. Čestní členovia.

6.3. Jednotlivé druhy členstva v ŠK podľa bodu 6.2. sa navzájom vylučujú.
6.4. O prijatí záujemcu o členstvo v ŠK za člena ŠK rozhoduje Členská schôdza ŠK na základe písomnej žiadosti záujemcu o členstvo v ŠK doručenej ŠK,
        a to vždy na najbližšom zasadnutí Členskej schôdze ŠK nasledujúcom po dni, kedy bola ŠK doručená žiadosť záujemcu o členstvo v ŠK.
6.5. V mene záujemcu o členstvo v ŠK mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o členstvo v ŠK jeho zákonný zástupca.
6.6. Štatút Čestného člena ŠK udeľuje Členská schôdza ŠK rozhodnutím na základe návrhu Rady ŠK alebo na základe písomného návrhu najmenej troch
        Riadnych členov ŠK doručeného ŠK fyzickej osobe za mimoriadne zásluhy o rozvoj činnosti ŠK.
6.7. O žiadosti alebo o návrhu na prijatie záujemcu o členstvo v ŠK rozhoduje Členská schôdza ŠK nadpolovičnou väčšinou hlasov Riadnych členov prítomných
        na Členskej schôdzi ŠK, na ktorej sa rozhoduje o žiadosti záujemcu o členstvo v ŠK podľa bodov 6.4. a 6.5. alebo na ktorej sa rozhoduje na základe návrhu
        podľa bodu 6.6. V prípade rovnosti hlasov členov je rozhodujúci hlas Predsedu ŠK, alebo Podpredsedu ŠK v prípade neprítomnosti Predsedu ŠK na
        danom hlasovaní. V prípade zamietnutia žiadosti záujemcu o členstvo v ŠK rozhoduje Členská schôdza ŠK o prípadnej novej žiadosti rovnakého záujemcu
        o členstvo na Členskej schôdzi ŠK konajúcej sa po uplynutí 1 roku odo dňa zamietnutia pôvodnej žiadosti tohto záujemcu o členstvo.
6.8. Čestný člen ŠK alebo Individuálny člen ŠK môže požiadať ŠK o prijatie za Riadneho člena ŠK. V prípade rozhodnutia Členskej schôdze ŠK o prijatí
        doterajšieho Čestného člena ŠK alebo Individuálneho člena ŠK za Riadneho člena ŠK zaniká štatút Čestného člena ŠK alebo Individuálneho člena ŠK
        uvedenému žiadateľovi okamihom rozhodnutia o jeho prijatí za Riadneho člena ŠK.
6.9. Dokladom o členstve v ŠK je členský preukaz. V členskom preukaze je uvedený druh členstva. Členský preukaz vydá a doručí členovi ŠK Predseda ŠK bez
        zbytočného odkladu po vzniku členstva daného člena ŠK.
6.9. Na členstvo v ŠK nie je právny nárok.

§ 7

7.1. Členstvo v ŠK zaniká :

7.1.1. úmrtím člena ŠK,
7.1.2. dňom, kedy je ŠK doručené písomné oznámenie člena ŠK o vystúpení z ŠK, a to aj bez uvedenia dôvodu,
7.1.3. dňom, kedy márne uplynie dodatočná lehota na úhradu členského príspevku stanovená písomnou výzvou Predsedu ŠK členovi ŠK, ktorý neuhradil schválený ročný členský príspevok najneskôr do konca januára v kalendárnom roku, na ktorý sa členský príspevok platí, respektíve do 1 mesiaca od prijatia za člena ŠK.
7.1.4. dňom, kedy je vylúčenému členovi ŠK doručené písomné rozhodnutie Členskej schôdze ŠK o vylúčení člena ŠK, z nasledovných dôvodov :

7.1.4.1. z dôvodu neplnenia členských povinností, na neplnenie ktorých bol člen ŠK písomne upozornený Predsedom ŠK alebo Podpredsedom ŠK, a
              nevykonal nápravu v dodatočnej lehote stanovenej mu v písomnom upozornení.
7.1.4.2. pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v ŠK.

7.2. O vylúčení člena ŠK rozhoduje na návrh Predsedu ŠK alebo Podpredsedu ŠK najbližšia Členská schôdza ŠK konajúca sa potom, ako vyšlo najavo
        naplnenie niektorého z dôvodov uvedených v bodoch 7.1.4.
7.3. O vylúčení člena ŠK rozhoduje Členská schôdza ŠK dvojtretinovou väčšinou hlasov Riadnych členov ŠK prítomných na Členskej schôdzi ŠK.
7.4. Člen ŠK, o vylúčení ktorého Členská schôdza ŠK hlasuje, nemá právo hlasovať o tejto otázke.
7.5. V prípade, ak je návrh na vylúčenie člena ŠK Členskou schôdzou ŠK zamietnutý, nie je možné v budúcnosti hlasovať o vylúčení tohto člena ŠK z rovnakých
       skutkových dôvodov. Člena ŠK nie je možné vylúčiť po uplynutí viac ako jedného roku, odkedy vyšlo najavo jeho previnenie podľa bodu 7.1.4.2., a po uplynutí
       viac ako troch rokov, odkedy sa dopustil previnenia podľa bodu 7.1.4.2.
7.6. Skutočnosť, že došlo k zániku členstva člena ŠK z dôvodov uvedených v bode 7.1.1.,7.1.2. alebo 7.1.3., oznámi Predseda ŠK na najbližšej Členskej schôdzi
       ŠK konanej po vzniku niektorej z právnych skutočností uvedených v bodoch 7.1.1., 7.1.2. alebo 7.1.3.

§ 8

8.1. Riadny člen ŠK má právo:

8.1.1. zúčastňovať sa podľa svojich záľub alebo záujmov na všetkých športových činnostiach ako i ďalších akciách uvedených v § 4,
8.1.2. zúčastňovať sa zasadnutí Členskej schôdze ŠK, vrátane tých zasadnutí Členskej schôdze ŠK, ktorých predmetom je hodnotenie jeho činnosti a
           správania,
8.1.3. dávať písomné podnety, návrhy a pripomienky k činnosti ŠK
8.1.4. na doručenie písomnej odpovede Predsedu ŠK alebo Podpredsedu ŠK na podnety, návrhy a pripomienky podľa bodu 8.1.3 v lehote 15 dní odo dňa,
           kedy boli doručené ŠK,
8.1.5. voliť Predsedu ŠK, Podpredsedu ŠK, členov Rady ŠK a členov Revíznej komisie ŠK,
8.1.6. byť volený do orgánov ŠK, pričom podmienkou práva byť volený je bezúhonnosť člena ŠK.

8.2. Riadny člen ŠK je povinný :

8.2.1. zúčastňovať sa rokovaní Členskej schôdze ŠK, pričom neúčasť je povinný vopred písomne ospravedlniť. Neospravedlnená neúčasť na troch po
           sebe nasledujúcich zasadnutiach Členskej schôdze ŠK je dôvodom na podanie návrhu na vylúčenie člena ŠK podľa bodu 7.1.4.2.
8.2.2. zúčastňovať sa na aktivitách ŠK v rozsahu stanovenom rozhodnutím Členskej schôdze ŠK,
8.2.3. uhrádzať členský príspevok člena ŠK na činnosť ŠK vždy najneskôr do konca januára v kalendárnom roku, na ktorý sa členský príspevok platí,
           respektíve do 1 mesiaca po prijatí za člena ŠK ak nebol rozhodnutím Členskej schôdze ŠK stanovený iný termín splatnosti členského príspevku.

8.3. Individuálny člen ŠK a Čestný člen ŠK majú obdobné práva a povinnosti ako Riadny člen ŠK s nasledovnými odlišnosťami:

8.3.1. nemajú právo voliť Predsedu ŠK, Podpredsedu ŠK, členov Rady ŠK a členov Revíznej komisie ŠK,
8.3.2. nemajú právo byť volení do orgánov ŠK,
8.3.3. nemajú právo hlasovať na Členskej schôdzi ŠK,
8.3.4. nemajú právo zúčastňovať sa Členskej schôdze ŠK,

§ 9

9.1. Orgány ŠK sú :

9.1.1. Členská schôdza ŠK
9.1.2. Rada ŠK
9.1.3. Predseda ŠK a Podpredseda ŠK
9.1.4. Revízna komisia ŠK

§ 10

10.1. Členská schôdza ŠK je najvyšší orgán ŠK tvorený všetkými Riadnymi členmi ŠK.
10.2. Členskú schôdzu ŠK zvoláva Rada ŠK písomnou pozvánkou doručenou každému Riadnemu členovi ŠK, a to najmenej jedenkrát za kalendárny rok, vždy najneskôr do konca mája kalendárneho roku. V prípade, ak nedôjde k zvolaniu zasadnutia Členskej schôdze ŠK do konca mája kalendárneho roku, sú oprávnení zvolať rokovanie Členskej schôdze ŠK traja Riadni členovia ŠK písomnou pozvánkou doručenou ostatným členom ŠK.
10.3. Rada ŠK je povinná zvolať mimoriadnu Členskú schôdzu ŠK do 15 dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti od :
10.3.1. nadpolovičnej väčšiny Riadnych členov ŠK, alebo
10.3.2. Revíznej komisie ŠK, alebo 10.3.3. čo i len jedného Riadneho člena ŠK v prípade, ak uplynulo funkčné obdobie členov niektorého orgánu ŠK a noví členovia daného orgánu na ďalšie obdobie neboli doposiaľ zvolení.
10.4. Písomná pozvánka na zasadnutie Členskej schôdze ŠK musí obsahovať návrh programu zasadnutia a jej prílohou musia byť podklady, o ktorých má prebiehať rokovanie. Písomná pozvánka musí byť zaslaná všetkým Riadnym členom ŠK a najmenej 7 dní pred termínom konania Členskej schôdze ŠK uvedeným v pozvánke.
10.5. Na začiatku zasadnutia Členskej schôdze ŠK hlasuje Členská schôdza ŠK o prípadnej zmene alebo doplnení programu uvedeného v pozvánke. Zmenu alebo doplnenie programu Členskej schôdze ŠK môže Členská schôdza ŠK schváliť výlučne jednohlasne. V otázkach, ktoré nie sú obsahom programu rokovania Členskej schôdze ŠK, môže Členská schôdza ŠK prijať len odporúčania a stanoviská.
10.6. Členská schôdza ŠK je uznášaniaschopná v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých Riadnych členov ŠK. Na prijatie rozhodnutia Členskej schôdze ŠK je potrebný súhlas :
10.6.1. nadpolovičnej väčšiny prítomných Riadnych členov ŠK,
10.6.2. dvojtretinovej väčšiny prítomných Riadnych členov v prípade hlasovania o zmene Stanov ŠK.
10.7. Členská schôdza ŠK rozhoduje o nasledovných otázkach :
10.7.1. rozhodnutie o založení alebo zrušení ŠK,
10.7.2. rozhodnutie o schválení Stanov ŠK, ich zmien a doplnkov,
10.7.3. rozhodnutie o schválení plánu činnosti ŠK a o schválení výročnej správy ŠK,
10.7.4. rozhodnutie o schválení rozpočtu ŠK a o schválení správy o hospodárení ŠK,
10.7.5. voľba a odvolávanie členov Rady ŠK, Predsedu ŠK, Podpredsedu ŠK a členov Revíznej komisie ŠK,
10.7.6. rozhodnutie o ktorejkoľvek inej otázke, a to aj v prípade, ak je rozhodovanie o danej otázke právom iného orgánu ŠK.
10.8. Orgány ŠK sú viazané rozhodnutiami Členskej schôdze ŠK.

§ 11

11.1. Rada ŠK je výkonný orgán ŠK.
11.2. Rada ŠK zodpovedá za výkon svojej činnosti Členskej schôdzi ŠK.
11.3. Rada ŠK má Predsedu ŠK, Podpredsedu ŠK a, 3 členov volených Členskou schôdzou ŠK na obdobie 4 rokov. Každý člen Rady ŠK má jeden hlas.
11.4. Rada ŠK je uznášaniaschopná v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov, pričom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Rady ŠK. V prípade rovnosti hlasov platí, že návrh nebol schválený.
11.5. Rada ŠK riadi činnosť ŠK v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze ŠK.
11.6. Rada ŠK zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie Členskej schôdze ŠK a pripravuje základné materiály pre zasadnutia Členskej schôdze ŠK.
11.7. Zasadnutie Rady ŠK zvoláva najmenej jedenkrát ročne Predseda ŠK.

§ 12


12.1. Predseda ŠK a Podpredseda ŠK sú štatutárnym orgánom ŠK.
12.2. Predseda ŠK a Podpredseda ŠK konajú v mene ŠK navonok, každý samostatne, na základe poverenia ( mandátu ) rady ŠK
12.3. Predseda ŠK a Podpredseda ŠK zodpovedajú za výkon svojej činnosti Členskej schôdzi ŠK.

§ 13

13.1. Revízna komisia ŠK je kontrolným orgánom ŠK.
13.2. Revízna komisia ŠK má 2 členov. Členstvo v Revíznej komisii ŠK je nezlučiteľné s členstvom v Rade ŠK a s výkonom funkcie Predsedu ŠK alebo Podpredsedu ŠK.
13.3. Revízna komisia ŠK za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi ŠK.
13.4. Revízna komisia ŠK kontroluje hospodárenie ŠK, upozorňuje Členskú schôdzu ŠK na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie Stanov ŠK a iných vnútorných predpisov ŠK.

§ 14


14.1. Zo zasadnutia Členskej schôdze ŠK, Rady ŠK a Revíznej komisie ŠK sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje :
14.1.1. schválený program zasadnutia,
14.1.2. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu zasadnutia,
14.1.3. vyjadrenie členov orgánov k jednotlivým bodom programu,
14.1.4. prijaté rozhodnutia o jednotlivých bodoch programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska prehlasovaného člena orgánu, ak ten o to požiada,
14.1.5. mená, priezviská a podpisy predsedu zasadnutia a zapisovateľa.
14.2. Prílohou zápisnice podľa bodu 14.1. je prezenčná listina, v prípade zápisnice zo zasadnutia Členskej schôdze ŠK aj prípadné písomné splnomocnenia na zastupovanie Riadneho člena ŠK na Členskej schôdzi ŠK.
14.3. Zápisnicu podľa bodu 14.1. zašle Predseda ŠK všetkým Riadnym členom ŠK najneskôr do 25 dní odo dňa konania zasadnutia.

§ 15


15.1. ŠK hospodári podľa schváleného rozpočtu.
15.2. Príjmy ŠK môžu byť nasledovné :
15.2.1. členské príspevky členov ŠK,
15.2.2. zisk dosiahnutý na športových akciách organizovaných ŠK,
15.2.3. príjmy z dotácií a grantov poskytnutých právnickými osobami, alebo št. orgánmi, prípadne národnými športovými zväzmi a lebo asociáciami
15.2.4. príjmy z príspevkov na reklamu,
15.2.5. dary od fyzických osôb,
15.2.6. príjmy zo servisných poplatkov uhrádzaných členmi ŠK,
15.2.7. príjmy z podnikateľskej činnosti ŠK, a
15.2.8. výnosy z majetku ŠK.
15.3. Výšku členských príspevkov a servisných poplatkov určuje Rada ŠK.
15.4. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti ŠK môžu byť použité len na účely činnosti ŠK.
15.5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže ŠK vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania ŠK a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a jednotlivými ustanoveniami týchto Stanov.
15.6. ŠK môže zamestnávať zamestnancov pre výkon funkcií zabezpečujúcich športovú činnosť. Pracovnú zmluvu schvaľuje Rada ŠK a uzatvára ju Predseda ŠK alebo Podpredseda ŠK.

§ 16


16.1. ŠK sa zrušuje rozhodnutím Členskej schôdze ŠK o zrušení ŠK.
16.2. Spoločne s rozhodnutím podľa bodu 16.1. príjme Členská schôdza ŠK aj rozhodnutie o vymenovaní likvidátora, ktorý speňaží majetok ŠK a predloží Rade ŠK Správu o priebehu likvidácie.
16.3. Členská schôdza ŠK schváli Správu o priebehu likvidácie, alebo uloží likvidátorovi jej dopracovanie a vykonanie ďalších úkonov v rámci likvidácie.
16.4. Členská schôdza ŠK v rozhodnutí o schválení Správy o priebehu likvidácie určí spôsob, ako použiť výťažok z likvidácie, pričom z výťažku musia byť prednostne uhradené všetky záväzky ŠK. Až po úhrade všetkých záväzkov ŠK je možné rozdeliť prípadný likvidačný zostatok Riadnym členom ŠK v zmysle rozhodnutia Členskej schôdze ŠK.

§ 17


17.1. Ustanovenia týchto Stanov sú záväzné pre všetkých členov ŠK a pre všetky orgány ŠK.
17.2. Zmeny alebo doplnky jednotlivých ustanovení týchto stanov môže prijať Členská schôdza ŠK.
17.3. Členská schôdza ŠK schváli Disciplinárny poriadok ŠK.

§ 18


18.1. Za písomné doručenie sa považuje aj doručenie do e-mailovej schránky člena, respektíve jeho zákonného zástupcu.

§ 19


19.1. Znenie týchto Stanov schválila Členská schôdza dňa 12.10.2017 s tým, že schválené znenie Stanov týmto ruší a v plnej miere nahradzuje doteraz platné znenie stanov ŠK prijaté na poslednom. zasadnutí Členskej schôdze ŠK na ktorej sa menili stanovy.

V Poprade, dňa 12.10.2017
Predseda ŠK


ZÁPIS
Členská schôdza ŠK JUNIOR SKI POPRAD

Miesto konania : Hotel Satel, Poprad
Termín a čas:12.10.2017 o 19:00
Program :

1.prezentácia
2.otvorenie a oznámenie o uznášania schopnosti ČS
3.prípadná zmena, alebo doplnenie programu ČS
4.schválenie programu ČS
5. schválenie stanov ŠK, ich zmien a doplnkov
6.odvolanie predsedu ŠK, podpredsedu ŠK, členov rady ŠK a členov revíznej komisie
7.voľba predsedu ŠK, podpredsedu ŠK, členov rady ŠK a členov revíznej komisie ŠK
8. diskusia
9. záver

K bodu 1 – otvorenie členskej schôdze schôdzu otvoril predsedajúci Igor Tropp

K bodu 2 - oznámenie o uznášania schopnosti ČS predsedajúci podal správu o uznášania schopnosti ČS prítomných 7 riadnych členov teda 100% hlasov, schôdza je uznášania schopná

K bodu 3 - prípadná zmena, alebo doplnenie programu ČS bez zmeny

K bodu 4 - schválenie programu ČS
Uznesenie č.1
program schôdze bol schválený všetkými členmi, za 7 členov

K bodu 5 - schválenie stanov ŠK, ich zmien a doplnkov
Uznesenie č.2
Navrhované stanovy ŠK, zmeny a doplnky boli schválené všetkými členmi, za 7 členov

K bodu 6 - odvolanie predsedu ŠK, podpredsedu ŠK, členov rady ŠK a členov revíznej komisie
Uznesenie č.3
Za odvolanie predsedu ŠK, podpredsedu ŠK, členov rady ŠK a členov revíznej komisie hlasovali jednohlasne všetci členovia, za 7 členov

K bodu 7 - voľba predsedu ŠK, podpredsedu ŠK, členov rady ŠK a členov revíznej komisie ŠK
Uznesenie č.4
Za predsedu ŠK bol zvolený Igor Tropp, 6 členovia hlasovali za a 1 člen sa zdržal hlasovania

Uznesenie č.5
Za podpredsedu ŠK bol zvolený Alexander Kanovits, 6 členovia hlasovali za a 1 člen sa zdržal hlasovania

Uznesenie č.6
Za člena rady ŠK bol zvolený Peter Zemančík,6 členovia hlasovali za a 1 člen sa zdržal hlasovania
Za člena rady ŠK bol zvolený Štefan Marton, 6 členovia hlasovali za a 1 člen sa zdržal hlasovania
Za člena rady ŠK bol zvolený Martin Horník, 6 členovia hlasovali za a 1 člen sa zdržal hlasovania

Uznesenie č.7
Za člena revíznej komisie ŠK bol zvolený Ján Roth, 6 členovia hlasovali za a 1 člen sa zdržal hlasovania,
Za člena revíznej komisie ŠK bol zvolený Rastislav Macurák, 6 členovia hlasovali za a 1 člen sa zdržal hlasovania

K bodu 8 – Diskusia
do diskusie sa nikto neprihlásil, lebo k faktickým veciam sa diskutovalo priebežne formou faktických poznámok

K bodu 9 – Záver
predsedajúci Igor Tropp poďakoval všetkým prítomným členom za účasť

Príloha : Schválené stanovy ŠK JUNIOR SKI POPRAD

V Poprade 12.10.2017
trvanie: 2,5 hodiny

Zapísal: Igor Tropp dňa: 12.10.2017………………………………………

Overil: Alexander Kanovits dňa: 12.10.2017………………………………

Predsedajúci: Igor Tropp dňa: 12.10.2017…………………………………


Go to top